ΝΕΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

Η Ανάφη, επέστρεψε στο παρελθόν.

Η Ανάφη, επέστρεψε στο παρελθόν.

«: Ακτοπλοϊκός αποκλεισμός της νήσου Ανάφης.
Στην Ανάφη σήμερα την 6 Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μμ. , το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανάφης συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ανάφης , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 524/6-5-15 αυθημερόν πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87).
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 13 και ονομαστικά οι:
Παρόντες : Κολυδάς Γεώργιος του Ρουσ., Ρούσσος Ιάκωβος, Κολυδάς Γεώργιος, Δαμίγος Παναγιώτης, Πατηνιώτης Ιωάννης, Σιγάλας Μάρκος, Χάλαρης Ιωάννης του Χαρ. Νικολή Σταυρούλα, Χάλαρης Ιωάννης του Εμμ, Κολυδά Μαρία, Χάλαρης Ιωάννης Λάμπ. Ρούσσος Τζώρτζης, Μεγαλοοικονόμου Μάριος
Απόντες : ———-
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ρούσσος Ιάκωβος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την πιο πάνω πρόσκληση του Πρόεδρου, καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου Ανάφης Κολυδάς Αντώνης για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο κος Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο ο οποίος εξέθεσε ότι, είναι γεγονός ότι την φετινή χρονιά οι κάτοικοι της Ανάφης βίωσαν την χειρότερη χρονιά από πλευράς προγραμματισμού και προσέγγισης πλοίων στην Ανάφη.
Όλοι γίναμε μάρτυρες των γεγονότων αυτών, μία το ενδοκυκλαδικό Aqua Spirit λόγω επίσχεσης δεν ταξίδευε, την άλλη το Πρέβελης, μία σήμερα μία αύριο, την άλλη και καταλήξαμε επί μήνες να είναι το νησί εκτός δρομολογίων, καθώς το Βιτσέντζος Κορνάρος παρά τις φιλότιμες προσπάθειες ήταν αδύνατο να εξυπηρετήσει (το περιμέναμε σήμερα και ερχόταν την άλλη ημέρα), γενικά και αυτά τα δρομολόγια που τελικά εκτελούταν ήταν δρομολόγια χωρίς προγραμματισμό και με τις πράγματι δύσκολες επικρατούσες καιρικές συνθήκες το χρόνο αυτό τα πράγματα γινόταν ακόμη χειρότερα.
Ερχόμαστε σήμερα να διανύουμε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει, ο μήνας αυτός χάθηκε από πλευράς τουρισμού και εάν δεν προγραμματιστούν δρομολόγια θα χαθούν και άλλοι μήνες και το τέλος θα είναι για εμάς οδυνηρό.
Σαν προγραμματισμένο πλοίο μέχρι σήμερα και όχι παραπέρα, είναι το ενδοκυκλαδικό Aqua Spirit, όμως το δρομολόγιό του είναι απαγορευτικό για Πειραιά αφού αυτό χρησιμοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις δεδομένου ότι για να φθάσουμε στον προορισμό μας θα χρειαστεί 19ή 20 ώρες συμπεριλαμβανομένης στο χρόνο αυτό την διαμονή μας στην Σαντορίνη για 8 ώρες.
Επίσης προγραμματισμένο δρομολόγιο για Ανάφη είναι αυτό της Blue Star από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και πρότασή μας είναι το δρομολόγιο αυτό να εκτελείται από τώρα αφού μία παράκαμψη του πλοίου αυτού από την Σαντορίνη και προς Κω θα εξυπηρετούσε την κατάσταση αυτή την οποία χειρότερη δεν ενθυμούμε να έχουμε βιώσει
Και εκκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
-Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου τις διατάξεις Ν. 3463/2006 και ύστερα από διαλογική συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α :

Εγκρίνει την εισήγηση του κ Δημάρχου και προτείνει όπως το δρομολόγιο της Blue Star 2 Θήρα-Κω-Ρόδο να εξυπηρετήσει και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ανάφης το συντομότερο δυνατόν μια και από τις 17 Ιουνίου το πλοίο θα προσεγγίζει τo νησί μας .Με αυτή την επείγουσα λύση θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε την διάλυση της τουριστικής σεζόν και να μην ωθήσουμε το νησί σε οικονομικό- μαρασμό.